ระบบการศึกษาของเรา เหมาะสมกับสังคมไหม

ระบบการศึกษาของเรา เป็นกระบวนการของการเรียนรู้หรือได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ ค่านิยม ศีลธรรม ความเชื่อ และนิสัย มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับและให้การศึกษาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการสอน การฝึกอบรม การอภิปราย การวิจัย การเล่าเรื่อง และกิจกรรมเชิงโต้ตอบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน การศึกษาสามารถทำได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยวิธีการสอนที่เรียกว่าการสอน การศึกษาในระบบทำได้โดยผ่านสถาบันการศึกษา

เช่น ก่อนวัยเรียน โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม การศึกษานอกระบบมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตามหลักฐาน การเรียนรู้แบบเปิด และการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาในรูปแบบใดๆ ก็ได้ปฏิรูปชีวิตของบุคคลและสังคมโดยรวม

ความสำคัญของการศึกษาในสังคมยุคใหม่มีมากยิ่งขึ้น คนรุ่นปัจจุบันต้องการการศึกษาเพื่อให้ได้รับโอกาสการจ้างงานที่ดีขึ้นและเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลเมืองที่ดีขึ้น การหางานที่มีรายได้สูงขึ้นผ่านการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือและการศึกษาเพื่อสังคม สังคมสมัยใหม่มีปัญหาสมัยใหม่และการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทำให้ภาคการศึกษาสามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ได้มากมาย

 ความหมายและความสำคัญของการศึกษาในสังคม จะชัดเจนเมื่อเราเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น นักวิชาการและพนักงานที่มีการศึกษาทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ความสำเร็จของพวกเขาเปลี่ยนชีวิตของผู้คนที่อยู่ในชุมชนชายขอบเช่นกัน ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับประชากรที่มีการศึกษาสูง

ระบบการศึกษาของเรา เป็นกระบวนการของการเรียนรู้หรือได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ ค่านิยม ศีลธรรม ความเชื่อ และนิสัย มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องใน

ระบบการศึกษาของเรา ความสำคัญการเลือกสถานบัน

ความสำคัญของการศึกษา สถาบันสอนความสำคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่อสังคม ที่สถาบัน นักศึกษายังได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมวิทยาการศึกษาต่อสังคม สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด ความสำคัญของการศึกษาสันติภาพในสังคมของเรากำหนดความเป็นพี่น้องในชาติ สถาบันต่าง ๆ เป็นรากฐานของสังคมที่สงบสุขและก้าวหน้า ทุกประเทศควรทำงานเพื่อสร้างสถาบันการศึกษาให้ได้มากที่สุด

 การให้การศึกษาที่มีคุณภาพและระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เยาวชนมีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยหลายพันแห่งทั่วโลก แต่นักศึกษายังต้องดิ้นรนหาการรับเข้าเรียนในวิทยาลัย ช่องว่างนี้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแหล่งอื่น

การศึกษาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับปัจเจกบุคคลและสังคม เพราะหากปราศจากการศึกษาก็จะสูญเสียความรู้ที่สะสมมาทั้งหมดเกี่ยวกับยุคสมัยและมาตรฐานความประพฤติทั้งหมด บุคคลต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมหรือวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ เขาต้องเข้าสังคมในวัฒนธรรมที่แพร่หลายและต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ความประพฤติและความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมในอนาคตทักษะและค่านิยมที่เรียนรู้ในการศึกษานั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการทำงานของเศรษฐกิจและโครงสร้างการประกอบอาชีพ 

การศึกษาจะฝึกอบรมบุคคลในทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจตามแผนสมัยใหม่ การส่งออกของผู้มีฝีมือต้องมุ่งไปที่ลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของสังคมอย่างมีสติ ที่อธิบายถึงบทบาทสำคัญของการศึกษาในการพัฒนาสังคม ตัวอย่างเช่น การรู้หนังสือช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และนั่นคือสาเหตุที่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดดำเนินโครงการการรู้หนังสือในวงกว้าง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  gclub

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น